วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ทักษิณ สุดเจ๋ง ผลิตนวัตกรรมเครื่องกำจัดเชื้อโรคในบริเวณพื้นที่ปิดด้วยโอโซน ประสิทธิภาพฆ่าเชื้อโควิด-19

อาจารย์ ดร. ต้าย บัณฑิศักดิ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ผลิตนวัตกรรมเครื่องกำจัดเชื้อโรคในบริเวณพื้นที่ปิดด้วยโอโซนสำหรับใช้งานในศูนย์พักคอย (community isolation) เพื่อใช้ในการทำความสะอาดวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ การอบฆ่าเชื้อเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม หรือสิ่งของที่นำมาฝาก เพื่อความปลอดภัย และลดการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19

               สำหรับเครื่องดังกล่าวมีส่วนประกอบของโอโซนO3เป็นการแตกตัวจากออกซิเจน(O2)ในอากาศ ซึ่งสามารถสร้างได้ โดยใช้เทคนิคทางไฟฟ้าแรงสูง (corona discharge) โอโซนมีความสามารถในการกำจัดเชื้อได้ โดยมีการรายงานจากบทความทางวิชาการในฐานข้อมูลของ Science direct ซึ่งได้ตีพิมพ์อย่างแพร่หลายโดยแสดงประสิทธิภาพการต้านเชื้อ SAR-COV-2  ด้วยความที่โอโซนอยู่ในสถานะก๊าซ จึงสามารถกำจัดเชื้อได้ในบริเวณที่แสง UVc เข้าไม่ถึง และด้วยความที่โอโซนเป็นก๊าซที่มีความเสถียรต่ำ จึงสามารถสลายตัวได้ในเวลาอันสั้น จึงสามารถนำมาใช้เป็นอีกทางเลือก ในการกำจัดเชื้อโรคต่างๆ รวมถึง SAR-COV-2  แต่ทั้งนี้โอโซนมีผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจเช่นกัน ดังนั้นอุปกรณ์กำจัดเชื้อในบริเวณปิดเป็นการนำแนวคิดการสร้างโอโซนนำมาใช้ประยุกต์กับพัดลมที่มีใช้อยู่ทั่วไป อุปกรณ์ชนิดนี้สามารถสั่งการโดยใช้เครื่องควบคุมระยะไกล (remote control) และสามารถตั้งเวลา เพื่อความสะดวกในการใช้งานอีกด้วย เนื่องจากโอโซนมีผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ ดังนั้นเวลาใช้งานจึงห้ามมีสิ่งมีชีวิตอยู่ในบริเวณนั้นๆ

                ท่านใดที่สนใจ อยากขอทราบรายละเอียดการทำหรือ หน่วยงานใดต้องการขอรับการสนับสนุนเครื่องกำจัดเชื้อโรคในบริเวณพื้นที่ปิดด้วยโอโซน สามารถติดต่อได้ที่ ..คณะวิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ หรือ อาจารย์ ดร. ต้าย บัณฑิศักดิ์ โทร 0866896156