วันพฤหัสบดี, 28 กันยายน 2566

อฟจ. มอบรางวัลผู้ร่วมกิจกรรม SPEED Sharing Session : จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ โรงไฟฟ้าจะนะ

วันที่ 5 กันยายน 2565 นายเขมญาติ ยมานันตกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ และนายชนาธิป ชิตพงศ์ วศ.11 โรงไฟฟ้าจะนะ เป็นตัวแทนมอบกิฟต์วอชเชอร์ของรางวัลในกิจกรรม SPEED Sharing Session : จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ โรงไฟฟ้าจะนะ ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ โถงชั้น 2 อาคารที่ทำการโรงไฟฟ้าจะนะ ตามที่ได้มีการจัดกิจกรรม Sharing บอกเล่าประสบการณ์การประยุกต์ใช้แนวคิด SPEED สู่การทำงานในชีวิตประจำวัน ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การปรับใช้ปฏิบัติให้เข้ากับการทำงานของตนเองเป็นเป้าหมาย และวัฒนธรรมของ กฟผ. ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการไปจนถึงระดับบริหาร เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม ผ่านมา โดยมีผู้ได้รับรางวัลในหัวข้อต่างๆ ดังนี้
– Synergy รวมพลังประสาน คือ นายดนยา พรหมใหม่
และนายเจษฎา เยี่ยมคำนวณ
– Proactive Approach รุกงานก้าวไกล คือ น.ส.พัณณิตา จิตบรรจง และ น.ส.พิชญนาถ อนุกูล
– Emphathy ใส่ใจสร้างมิตร คือ น.ส.รัดเกล้า จิตร์ภักดี และ
น.ส.อารีน่า สรีริยะ
– Entrepreneurship คิดแบบผู้ประกอบการ คือ นายรักกิจ ศิริวัฒน์ และ น.ส.เกตุวลี สามสี
– Digitalization ขับเคลื่อนงานด้วยดิจิทัล คือ นายทยุต สุธีรวุฒิ และ
นายศรีศักดิ์ คงพรหม