วันเสาร์, 24 กุมภาพันธ์ 2567

อบจ.สงขลา เร่งให้การช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนผลไม้

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายปรีชัย มาละวรรณโณ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นางสาวปรินดา ปาลาเร่ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายนิพัฒน์ อุดมอักษร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายธนิศร์ ทองสุข สจ.อบจ. เขต 2 อ.นาทวี นายชาย เจวจินดา สหกรณ์จังหวัดสงขลา น.ส.ฉัตร์สุดา ชุมแสง พาณิชย์จังหวัดสงขลา นางศิริมา บางัสสาเร๊ะ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเกษตรจังหวัดสงขลา นางสุภาพร หนูฤกษ์ นักวิชาการชำนาญการพิเศษ พาณิชย์จังหวัดสงขลา ประชุมหารือ เพื่อร่วมกันหามาตราการในการช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ ซึ่งเกษตรกรชาวสวนผลไม้ ได้รับผลกระทบ โดยตรง ซึ่งทางภาครัฐ จะร่วมกันหามาตราการเข้าไปช่วยเหลือเกษตรกรกลุ่มนี้ โดยจะประสานในเรื่องของการหาตลาดกลาง เพื่อนำผลไม้ทั้งหมดมาไว้ในที่เดียวกันไม่ว่าจะเป็น ผลมังคุด เงาะ หรือทุเรียน โดยจะใช้พื้นที่ตลาดโคกไร่เป็นจุดวางสินค้า การจัดหาแม่ค้าปลีก เพื่อมารับซื้อสินค้าจากเกษตรกรเหล่านี้ รวมถึงการจัดการขนส่งสินค้าให้กับแม่ค้าปลีก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรผลไม้ในจังหวัดสงขลา