วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

อบจ.สงขลา เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนภายหลังจัดทำร่างผังเมืองรวมชุมชนท่าเรือน้ำลึกสงขลา เตรียมรองรับการขยายตัวทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และประชากรที่จะเกิดขึ้นในชุมชนในอนาคต

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 12 ธ.ค. 66 ที่ศาลาประชาคมอำเภอสิงหนคร ที่ว่าการอำเภอสิงหนคร ตำบลสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา นายปรีชัย มาละวรรณโน ที่ปรึกษา นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนภายหลังจัดทำร่างผังเมืองรวมชุมชนท่าเรือน้ำลึกสงขลา จังหวัดสงขลา โดยมีนายนพดล สุระสังวาลย์ นายอำเภอสิงหนคร หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนภาคเอกชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมการประชุม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้เข้ามาดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนท่าเรือน้ำลึกสงขลา จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งที่ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามสะดวกสบาย อีกทั้ง เป็นการเตรียมการรองรับการขยายตัวทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และประชากรที่จะเกิดขึ้นในชุมชนในอนาคต จึงขอความร่วมมือมายังทุกท่านได้ร่วมกันแสดงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างเต็มที่ เพื่อให้ผู้วางผังได้นำความคิดเห็นของต่าง ๆ ไปประกอบการวาง และจัดทำผังให้เกิดความเหมาะสม และสอดคล้องกับบริบทกับพื้นที่ เกิดการพัฒนาพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป

ด้าน นางสาวภพภร ทองคณารักษ์ ผู้อำนวยการกองผังเมือง กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการวางและจัดทำผังเมืองรวมเป็นอย่างยิ่ง จึงได้จัดทำโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนท่าเรือน้ำลึกสงขลา จังหวัดสงขลา ซึ่งการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในครั้งนี้ เป็นการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนภายหลังจัดทำร่างผังเมืองรวมชุมชนท่าเรือน้ำลึกสงขลา จังหวัดสงขลา เป็นไปตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562 มาตรา 9 เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบและเข้าใจถึงรายละเอียดองค์ประกอบของร่างผังเมืองรวมชุมชนท่าเรือน้ำลึกสงขลา และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชน เพื่ออธิบายสิทธิของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นเพื่อให้มีผลเกี่ยวกับสิทธิในการยื่นคำร้องขอให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่จะต้องแสดงความคิดเห็นเป็นหนังสือเพื่อรักษาสิทธินี้ ในขั้นตอนของการปิดประกาศเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน ในขั้นตอนต่อไป ดังนั้น การจัดประชุมครั้งนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญที่มีผลถึงสิทธิของประชาชนในพื้นที่วางผัง

นอกจากนี้ การร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ตลอดจนข้อซักถามต่าง ๆ เกี่ยวกับร่างผังเมืองรวมจากที่ประชุม ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน จะทำให้การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนท่าเรือน้ำลึกสงขลา จังหวัดสงขลา มีความสมบูรณ์และตอบสนองความต้องการของทุกภาคส่วนร่วมกัน