วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

อบจ.สงขลา เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชนพื้นที่โครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์คาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา

เมื่อวันที่8 ธ.ค. 66 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองรี อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของราษฎรในพื้นที่โครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์คาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา โดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนชุมชน และผู้สนใจเข้าร่วมประชุม

นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า โครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์คาบสมุทรสทิงพระ เป็นหนึ่งในนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงมรดกและวัฒนธรรมให้กับชาวสงขลาและนักท่องเที่ยว สร้างรายได้แก่ชุมชน

ทั้งยังเป็นการอนุรักษ์เผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมของคาบสมุทรสทิงพระให้สามารถสืบทอดต่อไป เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์โบราณคดี และแสดงวิถีชีวิตในอดีตจนถึงปัจจุบันและในอนาคตของพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาจังหวัดสงขลา และสอดคล้องกับทิศทางตามนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีความยั่งยืน ซึ่งตำแหน่งที่ตั้งของโครงการฯ มีความเหมาะสมและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ ในคาบสมุทรสทิงพระและจังหวัดใกล้เคียง

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการขอใช้ที่ดินเพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์คาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา เป็นไปตามหลักเกณฑ์การขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน จึงได้กำหนดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของราษฎรในวันนี้

ด้าน นางสาวภพภร ทองคณารักษ์ ผู้อำนวยการกองผังเมือง กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินโครงการให้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 และเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนการดำเนินการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน สืบเนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ว่าจ้างบริษัท ซี.ซี. ดับบลิว จำกัด เป็นที่ปรึกษาศึกษาออกแบบโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์คาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์มรดกวัฒนธรรมของคาบสมุทรสทิงพระ และวิเคราะห์สถานที่ตั้งพิพิธภัณฑ์คาบสมุทรสทิงพระ เพื่อศึกษาการออกแบบอาคาร และการออกแบบนิทรรศการของพิพิธภัณฑ์คาบสมุทรสทิงพระ เพื่อศึกษารูปแบบการบริหารจัดการ และวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของโครงการ วิเคราะห์ผลตอบแทนทางด้านการเงิน ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านเศรษฐศาสตร์ ในการดำเนินงานพิพิธภัณฑ์ และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงมรดกและวัฒนธรรมแห่งคาบสมุทรสทิงพระให้แก่ชุมชนชาวสงขลา และนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศและในประเทศ สามารถสร้างรายได้แก่ชุมชนได้อย่างยั่งยืน

ผลการศึกษาจากการวิเคราะห์ที่ตั้งตามข้อกำหนดต่าง ๆ พบว่า พื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลคลองรี อำเภอสทิงพระ เป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมที่จะใช้เป็นพื้นที่โครงการก่อสร้างคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จึงได้ดำเนินการขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน