วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

อบจ.สงขลา หนุนงบ 9 แสน ร่วมอนุรักษ์ประเพณี การแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานกรมสมเด็จพระเทพฯ

นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดสงขลา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 26 ประจำปี 2566 โดยมี นายประสิทธิ์ ช่วยชูสกูล เลขานุการนายกอบจ.สงขลา นายณัฐภัท ชุมทองเชิดบำรุง เลขานุการนายก อบจ.สงขลา นายบุญเจอ กัลยาศิริ นายก อบต.บางกล่ำ นายปฏิวัติ ทองเพชรจันทร์ นายอำเภอบางกล่ำ นายธีระวุฒิ เรืองศรี สจ.อบจ.สงขลา ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.สงขลา ผู้นำท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ และประชาชนชาวอำเภอบางกล่ำ ร่วมในพิธีเปิด ณ ท่าน้ำประชารัฐบางกล่ำ ท่าน้ำวัดบางหยี อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

นายไพเจน กล่าวช่วงหนึ่งว่า การแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดสงขลาในวันนี้ประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่นนั้น เป็นสิ่งที่ทำให้ทราบความเป็นมาและภูมิหลังของชุมชน เป็นเครื่องมือในการค้นหาประวัติศาสตร์ของคนในท้องถิ่นนั้น ๆ ควรที่จะหวงแหน และร่วมมือกันพัฒนาอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไปประเพณีการแข่งขันเรือยาวของพี่น้องอำเภอบางกล่ำ เป็นสื่อที่อธิบายถึงความเป็นมา ภูมิหลังประวัติศาสตร์และเป็นมรดกของชาวอำเภอบางกลำในอดีต ที่แสดงถึงการใช้ประโยชน์จากเรือ และแม่น้ำลำคลอง เป็นบ่อเกิดประเพณีวัฒนธรรม แม้ในปัจจุบันจำนวนเรือจะลดลง การสัญจรทางเรือจะมีน้อย แม่น้ำ ลำคลองก็ยังเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนอีกมากมายหลายด้าน อาทิเช่น การเกษตร การประมง และการรักษาความสมดุลของธรรมชาติ ขอให้ช่วยกันอนุรักษ์เพื่อประโยชน์สำหรับพี่น้องผม ขอชื่นชมต่อพี่น้องชาวบางกล่ำ ที่ได้ฟื้นฟูจัดประเพณีการแข่งขันเรือยาวให้เป็นที่สนใจของคนทั่วไป ประเพณีการแข่งขันเรือยาวที่ขึ้นชื่อของพี่น้องจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและเป็นสื่อในการที่จะเชื้อเชิญให้แขกต่างถิ่นได้เข้ามาเยี่ยมเยียนอีกทางหนึ่ง ทำให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น เศรษฐกิจโดยรวมจะดีขึ้นและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ ผม หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ประเพณีการแข่งเรือยาวคงเป็นศูนย์รวมแห่ง ความรัก ความร่วมมือ สามัคคี ความเจริญก้าวหน้าของชาวบางกล่ำสืบไปขอขอบคุณทีมเรือต่าง ๆ ที่ให้การสนับสนุนสมัครเข้าแข่งขันจำนวนมากทำให้บรรยากาศการแข่งขันมีความคึกคักสนุกสนานมากยิ่งขึ้น

สำหรับการแข่งขันเรือยาวของชาวอำเภอบางกล่ำ เป็นประเพณีเก่าแก่ที่จัดต่อเนื่องกันมาเป็นเวลานาน เนื่องจากในอดีตกาลราษฎรส่วนมากใช้เรือเป็นพาหนะในการเดินทาง การขนส่งผลิตผลออกสู่ตลาด ทำการประมง และติดต่อไปมาหาสู่กัน โดยใช้คลองคูเต่า คลองท่าเมรุ และคลองบางกล่ำแห่งนี้ หลังจากออกพรรษา ซึ่งเป็นฤดูฝนมีน้ำหลาก ราษฎรก็จัดให้มีการแข่งเรือยาวขึ้น เพื่อความสนุกสนาน และต่อมาก็จัดเป็นประเพณีทุกปี ซึ่งส่วนใหญ่จะจัดขึ้นในวันทอดกฐิน ระยะหลังประเพณีการแข่งขันเรือยาวได้ซบเซา และหยุดไป เนื่องจากจำนวนเรือที่ลดน้อยลงไป เพราะประชาชนได้ใช้รถยนต์เป็นพาหนะในการเดินทาง อีกทั้งขาดการสนับสนุน ส่งเสริมเท่าที่ควร ประเพณีการแข่งเรือ ได้รับการฟื้นฟูขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ในปี พ.ศ. 2539 โดยการริเริ่มของอำเภอบางกล่ำ และความร่วมมือของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วน ตำบลบางกล่ำ เทศบาลตำบลท่าช้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทอม เทศบาลตำบลบ้านหาร เทศบาลตำบลบางเหรียง วัดบางหยี ประชาชนอำเภอบางกล่ำ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องด้วยดีตลอดมา ซึ่งในปีนี้ ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณร่วมจัดงานการแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดสงขลา เป็นจำนวนเงิน900,000 บาท

สำหรับทีมเรือที่สมัครเข้าแข่งขันในปี 2566 มีจำนวน 47 ลำ แบ่งเป็นประเภท 7 ฝีพายเยาวชนอายุไม่เกิน18 ปี จำนวน 7 ลำ ประเภท 7 ฝีพาย ประชาชนทั่วไป จำนวน 13 ลำ ประเภท 9 ฝีพาย ประชาชนทั่วไป จำนวน 10 ลำ ประเภท 12 ฝีพาย ประชาชนทั่วไป จำนวน 17 ลำ และประเภทเรือผู้นำ 7 ฝีพาย จำนวน 4 ลำ