วันเสาร์, 30 กันยายน 2566

อบจ.สงขลา ร่วมสืบสานประเพณีไหว้ครู เบิกเนตร และบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระโพธิสัตว์ มูลนิธิโรงเจ เต๋าบ้อเก็ง หาดใหญ่ พร้อมยกให้เป็นศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้ในการประกอบพิธีกรรมศาสนาพิธีอย่างถูกต้อง

วันที่29 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายพิพัฒน์ อุดมอักษร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงชลา ได้รับมอบหมายจากนายไพเจน มากสุวรรณ์ นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีเบิกเนตร และบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระโพธิสัตว์

โดยมี พระอาจารย์วิศวภัทร มณีปัทมเกตุ อารามวัตร มหายาน มูลนิธิพุทธจักษุวิชชาลัย จังหวัดนครปฐม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยอาจารย์เกียรติศักดิ์ วิเศษดอนหวาย เจ้าสำนัก นายธีระชัย ชุณหวิริยะกุล ประธานมูลนิธิโรงเจเต๋าบ้อเก็ง และคณะกรรมการ ร่วมด้วยนักบุญทั้งหลาย เข้าร่วมในพิธี ณ โรงเจเต๋าบ้อเก็ง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

นายนิพัทธ์ อุดมอักษร เลขานุการนายก อบจ.สงขลา กล่าวแสดงความชื่นชมความตั้งใจ และปณิธานอันแรงกล้า ของมูลนิธิโรงเจเต๋าบ่อเก็ง หาดใหญ่ ที่จัดพิธีไหว้ครูประจำปีอย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 24 โดยมีอดีตบุพพาจารย์ อาจารย์ศุภเดช ชื่นพงษ์พันธ์ เจ้าสำนักปัจจุบัน อาจารย์เกียรติศักดิ์ วิเศษดอนหวาย และศิษย์ยานุศิษย์ ทั้งใกล้และไกลได้รวมตัวกัน ร่วมรำลึกถึงต้นน้ำอันทรงคุณค่า พลังแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว ในการหลอมรวมความรัก ความศรัทธา การบ่มเพาะคนดี และดำรงไว้ซึ่งกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องด้วยสาธารณประโยชน์ สาธารณะกุศลอย่างมากมาย เพื่อประโยชน์สุขสู่ชุมชน และสังคมมาโดยตลอด รวมถึงในการจรรโลงไว้ซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมอย่างมั่นคง ในการเสริมสร้างสิ่งดีๆให้กับบ้านเมืองตลอดไป

อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ ในการประกอบพิธีกรรมอย่างถูกต้อง เพื่อเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะวัฒนธรรม ของศาสนาพิธีได้อย่างครบถ้วนจากรุ่นสู่รุ่นต่อไป

ทั้งนี้ทางโรงเจเต๋าบ้อเก็ง หาดใหญ่ ได้จัดให้มีพิธีไหว้ครู ซึ่งเป็นการจัดอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 24 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในปีนี้ ได้มีการประกอบพิธีเบิกเนตร และบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระโพธิสัตว์ ทั้ง 3 พระองค์ ประกอบด้วย พระสมันตภัทรมหาโพธิสัตว์ ผู้เลิศด้วยความกรุณา พระมัญชุศรีมหาโพธิสัตว์ ผู้เลิศด้วยปัญญา พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ ผู้เลิศด้วยพระปณิธาน เพื่อความเป็นสวัสดิมงคล ความผาสุกของชาติบ้านเมืองและแผ่นดิน ด้วยกำลังบุญ กำลังบารมีแห่งพระโพธิสัตว์ทั้งสามพระองค์ ที่ได้รับการยกย่องเป็นอย่างยิ่งด้านบุญฤทธิ์ในศาสนาพุทธมหายานนอกจากนั้น มูลนิธิฯได้จัดกิจกรรมประจำปีอันเป็นสาธารณประโยชน์สาธารณกุศลต่างๆมากมาย อาทิเช่น การจัดประเพณีไหว้ครู การแจกทาน ปล่อยสัตว์น้ำ งานไถ่ชีวิตโค เพื่อส่งมอบให้เกษตรกรใช้ในการประกอบกสิกรรม งานเทศกาลถือศีลกินเจ เปิดโรงทานโดยไม่ได้คิดค่าใช้จ่าย พิธีกรรมเสริมชะตาราศรี และการสะเดาะเคราะห์ แก้ชง การโปรยทานแก่คนยากไร้

และเหล่าดวงวิญญาณสัมภเวสีที่เร่ร่อนตกทุกข์ได้ยาก การจัดตั้ง หน่วยกู้ชีพ – กู้ภัยมัชฌิมา เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุภัยอันตราย และภัยพิบัติต่างๆในพื้นที่ ตำบลคอหงส์ และพื้นที่อำเภอนาหม่อม หรือตามการร้องขอจากทางราชการ หรือองค์กรต่าง ๆ พร้อมการดูแลผู้ป่วย ติดเตียงบริเวณพื้นที่ดังกล่าว มากกว่า 50 ครัวเรือน การพัฒนาบ่มเพาะคนดี โดยเริ่มต้นจากการสร้างจิตสำนึก ถูก ผิด ดีชั่ว คุณธรรมที่ดี เพื่อสร้างรากแก้วแห่งคุณธรรมให้กับเยาวชน และการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีสู่ชุมชนและสังคม จึงเป็นเสมือนพันธกิจหลักที่มูลนิธิฯ ตระหนักเสมอมา ในการจรรโลงเพื่อความสันติสุขของสังคม และแผ่นดิน