วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

อบจ.สงขลา ร่วมประชุม คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ณ ทำเนียบรัฐบาล

นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ในฐานะ กรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้ำ (ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2566 โดยมีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ครั้งที่ 2/2566 พร้อมด้วยนายสุริยพล นุชอนงค์ รองอธิบดีกรมชลประทาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ นายอภิชาต ชุมนุมมณี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

สำหรับการประชุมดังกล่าว เพื่อทราบผลการ ดําเนินงานคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ จํานวน 6 คณะ และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมาตรการรับมือฤดูฝนปี 2566 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประจำปี 2567 ตลอดจนแนวทางและปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปี 2568

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ ให้กรมชลประทาน ดำเนินโครงการปรับปรุงคลองชักน้ำแม่น้ำยมฝั่งขวา จังหวัดสุโขทัย โดยให้เร่งดำเนินการ และเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน เตรียมพร้อมมาตรการรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการฯ อย่างรอบด้าน

สำหรับโครงการปรับปรุงคลองชักน้ำแมน้ำยมฝั่งขวา จังหวัดสุโขทัย เป็นโครงการที่จะช่วยบรรเทาความเสียหายจากอุทกภัยในลุ่มน้ำยมช่วงอําเภอสวรรคโลก อําเภอศรีสําโรง และอําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ซึ่งประสบปัญหาอุทกภัยเป็นประจำ หากดําเนินการแล้วเสร็จจะสามารถบริหารจัดการน้ำร่วมกับระบบชลประทาน ที่มีในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสํารองสําหรับใช้อุปโภค บริโภคในช่วงฤดูแล้ง ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ได้อีกทางหนึ่งด้วย