วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

อบจ.สงขลา ร่วมประชุมขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด

วันที่28 เมษายน 2564 09.30 น. นายนิพัฒน์ อุดมอักษร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้รับมอบหมายจากนายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุม ในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ระดับจังหวัดของจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุม 1ขั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา โดยมี นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ตามที่ได้มีคำสั่งสำนัก นายกรัฐมนตรีที่ 243/2563 ให้มีคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563 และจังหวัดสงขลาได้มีคำสั่งจังหวัดสงขลา ที่ 3965/2563 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563 เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ รวมทั้งประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม และรวดเร็วทันเหตุการณ์ตามนโยบายของรัฐบาล ประกอบกับรัฐบาลได้กำหนดให้จัดทำโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก

ภายใต้กลุ่มแผนงานโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพท้องถิ่น ระดับพื้นที่ของจังหวัด นั้น
ดังนั้นจังหวัดสงขลา จึงเชิญประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัดของจังหวัดสงขลา เพื่อพิจารณาการขอรับการสนับสนุนโครงการจากงบดังกล่าวของจังหวัดสงขลา ในครั้งนี้เพื่อพิจารณา การพิจารณาการขอรับการสนับสนุนโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้กลุ่มแผนงานโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่นระดับพื้นที่ ของจังหวัดสงขลา