วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

อบจ.สงขลา บูรณาการทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนแก้ไขปัญหายาเสพติดใน จ.สงขลา

นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประธานในการประชุมปรึกษาหารือการดำเนินงานเพื่อจัดทำแผนงานร่วมทุนในประเด็นยาเสพติด โดยมีนางปิยะนันท์ สิงห์ทอง รองปลัดอบจ.สงขลา นายประสิทธิ์ ช่วยชูสกูล เลขานุการนายก อบจ.สงขลา เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข อบจ.สงขลา สาธารณสุขจังหวัดสงขลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา รพ.จิตเวชจังหวัดสงขลา สนง.ปปส.ภาค 9 ศอ.ปส.จ.สงขลา พ.ต.อ.พิชัย ถิระวานิช รอง ผบก.ภ.จว.สงขลา พ.ต.อ.สุรจิต เพชรจอม ผกก.สภ.คลองหอยโข่ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ อบจ.สงขลา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมพัฒนาแผนงานร่วมทุนกับสำนักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พ.ศ. 2567 โดยมีการขับเคลื่อนงานภายใต้กรอบแนวคิด “ประชารัฐ” มุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน เพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ ที่มีมาตรฐานให้ทั่วถึง เท่าเทียม อย่างยั่งยืน ผ่านกระบวนการจัดทำแผนงานร่วมทุน ให้สอดคล้องกับความต้องการ และบริบทสภาพปัญหาของพื้นที่ โดยการบูรณาการความร่วมมือของภาคส่วนในระดับจังหวัด ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ให้ความสนใจในประเด็นสุขภาพ 4 ประเด็นหลักได้แก่ ประเด็นต้านยาเสพติด ประเด็นด้านสุขภาพจิต ประเด็นด้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และประเด็นด้านการแพทย์ฉุกเฉิน

ไพเจนกล่าวว่า เนื่องจากเมื่อปีที่ผ่านมาทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ทำงานร่วมกับตำรวจ กองกำกับการ นายอำเภอ หน่วยงานปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำท้องถิ่นจัดโครงการ “ชุมชนยั่งยืนแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร” ตามยุทธศาสตร์ชาติ ในพื้นที่อำเภอคลองหอยโข่ง 3 หมู่บ้าน และอำเภอสะเดาซึ่งได้ผลดี และในปีนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา (คนใหม่) ท่านจึงอยากให้จัดโครงการแบบนี้ในทุกอำเภอ แต่ถ้าทุกท้องที่งบประมาณคงไม่เพียงพอ ซึ่งขณะนี้เราได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สสส. อยู่ 4 ล้านบาท และทาง อบจ.สงขลา สมทบอีก 1.2 ล้านบาท จึงมีงบประมาณอยู่ 5.2 ล้านบาท ที่จะนำมารณรงค์ในการแก้ไขปัญหาในเรื่องของยาเสพติด ดังนั้นจึงได้เรียนเชิญผู้เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วน มาร่วมปรึกษาหารือ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนโครงการฯ นี้ไปด้วยกัน