วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

อบจ.สงขลาทำ MOU ร่วมกับ สภ.เมืองสงขลา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของท้องถิ่น ในการร่วมแก้ปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ ตรวจสอบ ดูเแล รักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยของประชาชน

04 ธ.ค. 2021
575

วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 18.27 น. ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมบันทึกข้อตกลง (MOU) กับ พ.ต.อ.ภูวรา แก้วพารัตน์ ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลา ตามกรอบแนวทางความร่วมมือระหว่าง สถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลา และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นนโยบายหนึ่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคองค์กรเอกชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด้านการป้องกันปราบปรามการกระทำผิดทางอาญา การรักษาความปลอดภัยของประชาชน เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละท้องถิ่นและชุมชน ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย งบประมาณ และอาสาสมัคร ตลอดจนการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงานของตำรวจ โดยให้ความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์

โดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมส่งเสริมและประสานงาน เพื่อร่วมกันรักษาความงบเรียบร้อย และการรักษาความปลอดภัยของประชาชน ให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมต่อความต้องการของท้องถิ่นและชุมชน ตลอดจนถึงให้คำแนะนำ สนับสนุนด้านต่าง ๆ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชน ภายใต้ภารกิจอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น โดยมีสถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลา ช่วยควบคุมดูแล ให้หน่วยงานปฏิบัติภารกิจ ตามที่ท้องถิ่นกำหนด รวมถึงเปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความเห็น ในเรื่องนโยบาย แผน หรือโครงการตามภารกิจ ตลอดจนการรับฟังการแก้ปัญหา และการมีส่วนร่วมในการผลัดดันภารกิจตามนโยบายของท้องถิ่น

นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ เข้ามามีส่วนร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อร่วมกันในการป้องกันอาชญากรรมในท้องถิ่นทุกรูปแบบ ทั้งในเรื่องของยาเสพติด รวมถึงการจราจร เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในท้องถิ่น โดยพื้นที่นำร่องได้กำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศ ทำบันทึกข้อตกลงกับ ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองก่อน ซึ่งก่อนหน้านี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้มีการทำบันทึกข้อตกลงมาแล้วครั้งหนึ่ง โดยที่ผ่านมาทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ให้การสนับสนุนสถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลาอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอุปกรณ์ และงบประมาณต่างๆ ทั้งกล้องcctv รถโมบาย แต่การทำบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ จะมีข้อแตกต่างตรงที่ เพื่อให้เครือข่ายท้องถิ่น ช่วยกันสอดส่องดูแลประชาชน เหตุเพราะ สมาชิกสภาอบจ.ในแต่ละพื้นที่ จะสามารถเข้าถึงประชาชน และรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นได้ดีกว่า และจะสามารถแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้ตรงจุดมากขึ้น