วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

หาดทิพย์ สนับสนุนมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขยายพื้นที่โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ตามแนวพระราชดำริฯ

คุณสยาม สุวรรณรัตน์  ผู้อำนวยการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ผู้แทน บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ส่งมอบงบประมาณสนับสนุนมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 1,186,110.00 บาท เพื่อนำไปใช้ในการขยายพื้นที่โครงการพัฒนาแหล่งน้ำตามแนวพระราชดำริฯ บ้านกรือยา หมู่ที่ 3 บ้านจือแรนิบง หมู่ที่ 4 อ.เมือง จ.ปัตตานี โดยมี ดร.รอยล จิตรดอน กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับมอบการสนับสนุน ณ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และการเกษตร (องค์การมหาชน) (สสน.) กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ หาดทิพย์ได้ สนับสนุนโครงการฯ ครั้งแรกเมื่อปี 2564 เพื่อปรับปรุงฟื้นฟูคลองสายบลาแจ และพัฒนาโครงสร้างน้ำเพิ่มศักยภาพการกักเก็บ สำรองน้ำ ระบายน้ำ ช่วยบรรเทาปัญหาน้ำแล้ง และน้ำหลาก, ติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่มระบบรีเวอร์สออสโมซิส พร้อมปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ตั้งเครื่องกรองน้ำในพื้นที่ชุมชนตำบลปะกาฮะรัง อ.เมือง จ.ปัตตานี และสนับสนุนต่อเนื่องในปี 2565