วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

หาดทิพย์ รับรางวัล “องค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทย ด้านสนับสนุนคนพิการ ประเภทดีเด่น ประจำปี 2565” สะท้อนจุดยืนการสนับสนุนและช่วยเหลือกลุ่มคนพิการในสังคม

คุณพุทธพร ราชปรีชา รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ-ทรัพยากรบุคคล ผู้แทนบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) รับมอบโล่รางวัล “องค์กรต้นแบบความยั่งยืนตลาดทุนไทย ด้านสนับสนุนคนพิการ ประจำปี 2565” (ประเภท ดีเด่น) ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ร่วมกับกระทรวงแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมการจัดหางาน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และ สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการแสดงถึงองค์กรที่มีเจตนารมณ์และนโยบายส่งเสริมการมีอาชีพ และคุณภาพชีวิตของคนพิการ ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยคุณบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นผู้มอบรางวัล เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

รางวัล “องค์กรต้นแบบความยั่งยืนตลาดทุนไทย ด้านสนับสนุนคนพิการ ประจำปี 2565” มอบให้เพื่อเป็นการเชิดชูองค์กรที่มีส่วนร่วมในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาตลาดทุนเพื่อความยั่งยืน สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs) ซึ่งบริษัทหาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลประเภท “ดีเด่น” ด้วยเป็นบริษัทที่ดำเนินการจ้างงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยมีการจ้างงานคนพิการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของหาดทิพย์ ในการสนับสนุนและส่งเสริมการจ้างงานคนพิการอย่างต่อเนื่อง และร่วมเป็นหนึ่งในกลไกที่ช่วยสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างโอกาสให้คนพิการได้มีส่วนร่วมในสังคมอย่างเท่าเทียม