วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

หาดทิพย์ รับรางวัล ประเภทสถานประกอบการที่จัดทำมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) ระดับดีเด่น

คุณดวงดาว วัฒนพานิช  ผู้จัดการแผนกสุขภาพและอาชีวอนามัย ผู้แทน บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)รับโล่รางวัลประเภทสถานประกอบการที่จัดทำมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) ระดับดีเด่น ของโรงงานพุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี จัดโดยกรมควบคุมโรค ในพิธีเปิดงานและพิธีมอบโล่รางวัล การดำเนินงาน เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคโควิด 19 ในสถานประกอบกิจการ โดยมีนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานมอบฯ ณ โรงแรม รามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา

สำหรับที่ผ่านมา หาดทิพย์ มีนโยบายดำเนินการด้านการป้องกันโรคโควิด 19 อย่างเข้มงวดครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ ได้แก่ การจัดกลุ่มย่อย (Small Bubble) ของการทำงานที่มีประสิทธิภาพ นำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการป้องกัน ควบคุมโรคฯ มีมาตรการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร พร้อมทั้ง การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพร้อมๆกับการพัฒนานวัตกรรมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโควิด 19 ในสถานประกอบกิจการ และพบอัตราการติดเชื้อในสถานประกอบกิจการลดลง