วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

หาดทิพย์ ภาคเอกชนหนึ่งเดียวในภาคใต้ รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประเภทภาคธุรกิจ (ขนาดใหญ่) ระดับรางวัลดีเด่น ประจำปี 2564

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) โดย พลตรี พัชร รัตตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รับ “รางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประเภทภาคธุรกิจ (ขนาดใหญ่) ระดับรางวัลดีเด่น ประจำปี 2564 จากนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม โดยคุณรัตนาวดี เกียรติซิมกุล ผู้อำนวยการกำกับดูแลกิจการ เป็นผู้แทนรับ สำหรับรางวัลนี้ “หาดทิพย์” เป็นภาคธุรกิจขนาดใหญ่เพียงแห่งเดียวในภาคใต้ที่ได้รับ พร้อมด้วยองค์กรภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจ และองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ร่วมเข้ารับรางวัลจากทั่วประเทศ ซึ่งการรับรางวัลในปีนี้ จัดเป็นรูปแบบออนไลน์ที่ถ่ายทอดพร้อมกันทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา

หาดทิพย์ เข้าร่วมโครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมกระตุ้นให้องค์กรภาคส่วนต่างๆ ตระหนักถึงความสำคัญและเคารพในหลักการสิทธิมนุษยชน ซึ่งยึดมั่นการบริหารจัดการตามเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals –SDGs) โดยหาดทิพย์ ได้ดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ ที่คำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนอย่างจริงจัง และปลูกฝังให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร โดยพัฒนาขีดความสามารถของพนักงาน เชื่อมโยงสู่ความสัมพันธ์ที่ดีสู่ลูกค้า คู่ค้า และชุมชนของเรา ตลอดจนทั้งห่วงโซ่คุณค่า “หากพนักงานและสังคมรอบด้าน ได้รับการดูแลที่ดีแล้ว องค์กรของเราก็จะดีตามไปด้วย”