วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

หลวงครร่วมประชุมพิจารณาการขอรับทุน สำหรับนักศึกษา และการช่วยเหลือนักเรียนที่เป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส

วันที่ 2 กันยายน 2564 พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ พร้อมด้วย ดร.กิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์ปลัดเทศบาลนครหาดใหญ่ คณะกรรมการฯ สมาชิกสภาฯ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาการขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการช่วยเหลือนักเรียนที่เป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส ซึ่งเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาให้บุคคลได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ ณ ห้องรับรองเทศบาลนครหาดใหญ่