วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

สุดเจ๋ง นศ. สวัสดิการสังคม มรภ.สงขลา คว้า 10 รางวัลประกวดทักษะวิชาการ “CSD สัมพันธ์”

คณะมนุษยศาสตร์ฯ สุดปลื้ม นักศึกษาสาขาวิชาสวัสดิการสังคม คว้า 10 รางวัล ระดับดีมาก-ชมเชย ประกวดทักษะเวทีประชุมวิชาการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม (CSD สัมพันธ์) ระดับชาติ ครั้งที่ 20

ดร.รัชชพงษ์ ชัชวาลย์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.สงขลา เปิดเผยว่า นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสวัสดิการสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ได้รับรางวัลการประกวดทักษะวิชาการ ในการประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม (CSD สัมพันธ์) ระดับชาติ ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม-1 สิงหาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา รวม 10 รางวัล ได้แก่ รางวัล “ระดับดีมาก” การประกวด CSD Young Talks หัวข้อ “การเปลี่ยนผ่านศาสตร์พระราชาสู่จิตอาสาเพื่อสังคม” โดย นางสาวปลายฝน ทองอารัญ รางวัล “ระดับดี” การประกวด Best Practice Awards ผลงานเรื่อง ฝายชะลอน้ำ จากพลังความร่วมมือ โดย นายณัฐพล ราชสุวรรณ ผู้นำเสนอ และนายธีรภัทร เจริญฤทธิ์ สมาชิกทีม

รางวัล “ระดับดี” การประกวดการแข่งขันแผนที่ความคิด จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ ทีมสวัสดิการสังคม สงขลา 1 โดย นายธีรภัทร เจริญฤทธิ์ ตัวแทนนำเสนอผลงาน และสมาชิกทีม นายณัฐชนน นุ่นศรี นายชัยณรงค์ สุขสงววน นายปิยทัต ไฝทอง นางสาวณัชชา เกตมาศ และ ทีมสวัสดิการสังคม สงขลา 2 โดย นางสาวพิชญาภรณ์ เชยชม ตัวแทนนำเสนอผลงาน และสมาชิกทีม นางสาวกนิษฐา คงใหม่ นายธีระวัตร บุญเรือง นางสาวนอร์ฟีดาว เจ๊ะโซ๊ะ นางสาวอามีรา บินมะมิง

รางวัลการนำเสนอผลงานแบบบรรยาย “ระดับดี” จำนวน 4 รางวัล ได้แก่

1. ปัจจัยความสำเร็จการจัดการธุรกิจชุมชน กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์บ้านนาออก ตำบลสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดย นางสาวเณศรา สวยดี ผู้นำเสนอบทความ และ นางสาวกฤษฎี สุวรรณชาตรี สมาชิกทีม ดร.ชยุต อินทร์พรหม (อาจารย์ที่ปรึกษา)

2. ทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลเพื่อการจัดสวัสดิการแก่ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน กรณีศึกษา ตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดย นางสาวพิชญาภรณ์ เชยชม ผู้นำเสนอบทความ นายธีระวัตร บุญเรือง นางสาวกนิษฐา คงใหม่ นายพงศกร มิ่งสุข นางสาวสิริกาญจน์ ทองแท้ ดร.สุจิรา วิจิตร (อาจารย์ที่ปรึกษา)

3. การจัดสวัสดิการชุมชนเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางทางสังคมในช่วงสถานการณ์โควิด-19 กรณีศึกษา ศูนย์บ่อยางสงขลาพึ่งพาตนเอง โดย นางสาววิจิตรา จำฝังใจ ผู้นำเสนอบทความ และ นางสาวรัตติยา หลีหาด สมาชิกทีม ดร.สุจิรา วิจิตร (อาจารย์ที่ปรึกษา)

4. การปรับตัวของผู้ประกอบการในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 กรณีศึกษา ตลาดกิมหยง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดย นายธีรภัทร เจริญฤทธิ์ ผู้นำเสนอบทความ ดร.นฤภร ไชยสุขทักษิณ (อาจารย์ที่ปรึกษา)

รางวัลการนำเสนอผลงานแบบบรรยาย “ระดับชมเชย” จำนวน 2 รางวัล ได้แก่

1. รูปแบบกิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ กรณีศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขารูปช้างจังหวัดสงขลา โดย นางสาวมาริษา รักษากิจ ผู้นำเสนอบทความ อ.มาริสา จันทร์ฉาย (อาจารย์ที่ปรึกษา)

2. ปัจจัยความสำเร็จการเป็นต้นแบบการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี กรณีศึกษา เทศบาลตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา โดย นายภูมิรัตน์ บิลคาเดอร์ ผู้นำเสนอบทความ อ.มาริสา จันทร์ฉาย (อาจารย์ที่ปรึกษา)