วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักศิลปะฯ มรภ.สงขลา สืบสานพระบรมราโชบาย ร.10 จับมือวิทยาลัยชุมชน ลงพื้นที่บริการวิชาการ ต.สทิงหม้อ อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.สงขลา ร่วมกับวิทยาลัยชุมชน ลงพื้นที่บริการวิชาการกลุ่มเครื่องปั้นดินเผาสทิงหม้อ สืบสานพระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10 พร้อมจับมือทุกภาคส่วน หาแนวทางเสริมสร้างความยั่งยืนการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) โดย ดร.บรรจง ทองสร้าง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.สงขลา ได้ร่วมกับวิทยาลัยชุมชนสงขลา ลงพื้นที่บริการวิชาการ เพื่อสืบสานพระบรมราโชบาย ในหลวงรัชกาลที่ 10 ณ กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาสทิงหม้อ ตำบลสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ชุมชนการปั้นหม้อ และเครื่องปั้นดินเผาโบราณในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา โดยมี นายอำเภอสิงหนคร นายกเทศมนตรีเมืองสิงหนคร ตลอดจนตัวแทนองค์กรส่วนท้องถิ่น และชาวบ้านในพื้นที่ เข้าร่วมรับฟังแนวทางดำเนินงาน

ทั้งนี้ อ.กมลนาวิน อินทนูจิตร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.สงขลา ได้กล่าวถึงการสนับสนุนแหล่งเรียนรู้กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาสทิงหม้อ ทั้งในรูปแบบ On-site รวมทั้งสนับสนุนการปรับปรุงเครื่องมือการขึ้นหม้อ วัสดุโครงสร้างแหล่งเรียนรู้ คู่มือการท่องเที่ยวแหล่งทุนวัฒนธรรมย่านชุมชนเก่าในอำเภอสิงหนคร และ รูปแบบ On-line ในรูปแบบ 3D Model ของภูมิปัญญาการตีหม้อของชุมชนสทิงหม้อ ซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ในฐานข้อมูล NAVANURAK เพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนของการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อไป