วันพฤหัสบดี, 28 กันยายน 2566

สำนักศิลปะฯ มรภ.สงขลา ประกวดตั้งชื่อ 2 เรือยาวประเพณี ชูแนวคิดสะท้อนวิถีชีวิตลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.สงขลา จับมือคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จัดประกวดตั้งชื่อ 2 เรือยาวประเพณี ชิงเงินรางวัลรวม 8 ,000 บาท เปิดโอกาสนักศึกษา บุคลากร ประชาชนทั่วไป ร่วมส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เผยหลักเกณฑ์ ชื่อเรือยาวต้องเป็นชื่อคู่ สะท้อนคติ ความเชื่อ ประเพณี วัฒนธรรม เชื่อมโยงวิถีชีวิตลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

ดร.บรรจง ทองสร้าง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า สำนักศิลปะฯ ร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จัดประกวดตั้งชื่อเรือยาวประเพณี จำนวน 2 ลำ ชิงเงินรางวัลชนะเลิศ มูลค่า 5,000 บาท 1 รางวัล และ รางวัลชมเชย มูลค่า 1,000 บาท 3 รางวัล ซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการเสริมสร้างความเป็นเลิศทางศิลปะและวัฒนธรรม “กีฬาเรือยาวประเพณี” วัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟู อนุรักษ์ และส่งเสริมประเพณีการแข่งขันเรือยาวของจังหวัดสงขลา ให้คงอยู่สืบไป และ เพื่อสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา มรภ.สงขลา ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ต่อยอดสู่กีฬาแห่งชาติ

                ทั้งนี้ ผู้สมัครเข้าร่วมการประกวด เป็นนักศึกษา บุคลากร ประชาชนทั่วไป และไม่อนุญาตให้คณะกรรมการตัดสิน คณะผู้จัดการประกวด ตลอดจนบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.สงขลา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการประกวด มีดังนี้

                1. ผลงานในการตั้งชื่อเรือยาวจะต้องเป็นชื่อคู่ ที่แสดงถึงความคิดโดยสะท้อนให้เห็นถึงคติ ความเชื่อ ประเพณี และวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงวิถีชีวิตลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา โดยเป็นชื่อที่มีความสุภาพ ไม่มีคำที่ไม่เหมาะสม ต้องมีความหมายที่ชัดเจนและสอดคล้องกัน มีเสียงอ่านที่ถูกต้อง ตามหลักการออกเสียง และผู้เข้าร่วมการประกวดต้องอธิบายคความหมายและความสอดคล้องกันของชื่อได้

                2. ผู้เข้าประกวด 1 คน สามารถส่งผลงานได้จำนวน 1 ชื่อ ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่ลอกเลียน หรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นเป็นผลงานต้นแบบ

                3. ผลงานที่ได้รับรางวัล ให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของ มรภ.สงขลา ที่สามารถนำไปใช้หรือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้

4. ผลการพิจารณาและการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ไม่สามารถนำไปฟ้องร้องและดำเนินคดีใด ๆ ได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่มอบรางวัลหนึ่งรางวัลใด ในกรณีผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่ผ่านเกณฑ์การตัดสิน

ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวด ได้ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 โดยส่งชื่อเรือยาว จำนวน 2 ลำ พร้อมคำบรรยายสั้น ๆ ได้ทางลิงค์ https://forms.gle/2kakfFs1eTy3ByCL9 ประกาศผลผู้ที่ได้รับรางวัล ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ทาง Facebook สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และเผยแพร่ผลงานพร้อมชื่อเจ้าของผลงานที่ได้รับรางวัลบนช่องทางประชาสัมพันธ์ของ มรภ.สงขลา และสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หรือ โทร. 074-260280 Email : culture@skru.ac.th