วันจันทร์, 26 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักศิลปะฯ มรภ.สงขลา ชวนร่วมสัมมนา “ประวัติศาสตร์สตูล” 9-10 มี.ค.นี้

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.สงขลา จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษและสัมมนาเชิงวิชาการ ประวัติศาสตร์สตูล” ระหว่างวันที่ 9-10 มี.ค.65 เทียบเชิญนักวิชาการร่วมถกประวัติศาสตร์สตูลเกี่ยวเนื่องกับบริบทโลกและเมืองข้างเคียง

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) จัดโครงการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัยและจิตสำนึกรักษ์ท้องถิ่น กิจกรรมบรรยายพิเศษและสัมมนาเชิงวิชาการ “ประวัติศาสตร์สตูล” ระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2565 ณ มรภ.สงขลา วิทยาเขตสตูล ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล พิธีเปิดโดย รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดี มรภ.สงขลา รับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง “สตูลในโบราณคดีและประวัติศาสตร์โลก” โดย อาจารย์ ดร.อมรา ศรีสุชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์ กรมศิลปากร กรรมการมรดกโลกของกระทรวงวัฒนธรรมบรรยาย เรื่อง “ประวัติศาสตร์กายภาพแผ่นดินสตูล” โดย อาจารย์ ดร.บรรจง ทองสร้าง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.สงขลา บรรยาย เรื่อง “ประวัติศาสตร์สตูลเกี่ยวเนื่องกับริบทโลกและเมืองข้างเคียง” โดย อาจารย์ธราพงศ์ ศรีสุชาติ อดีตผู้อำนวยการสำนักโบราณคดี กรมศิลปากร ปัจจุบันที่ปรึกษากรมศิลปากร

นอกจากนั้น ยังมีการสัมมนา เรื่อง “ประวัติศาสตร์สตูลเกี่ยวเนื่องกับบริบทโลกและเมืองข้างเคียง” โดย อาจารย์ ดร.อมรา ศรีสุชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์ กรมศิลปากร กรรมการมรดกโลกของกระทรวงวัฒนธรรม อาจารย์ยะโกบ ปะดุกา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประวัติศาสตร์จังหวัดสตูล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาจารย์หรน อัสมาน อาจารย์พิเศษวิทยาลัยชุมชนสตูล อาจารย์ชาญณรงค์ เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ นางสาวณัฐกานต์ พิภูษณกาญจน์ หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสตูล

                ผู้สนใจสามารถ SCAN QR CODE เพื่อสมัครเข้าร่วมกิจกรรมบรรยายพิเศษและสัมมนาเชิงวิชาการในครั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.สงขลา โทร 074-260280 , 074-336946 และสามารถรับชม Live สด ผ่านทาง Fanpage Facebook สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา