วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

สำนักวิทยบริการฯ มรภ.สงขลา ลงพื้นที่ จ.สตูล ดำเนินโครงการชุมชนดิจิทัล เตรียมออกแบบหลักสูตรอบรม ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

สำนักวิทยบริการฯ ลงพื้นที่ อบต.อุใดเจริญ-อบต.เขาขาว จ.สตูล ประเมินศักยภาพ ปัญหา และความสามารถด้านทักษะดิจิทัลของคนในชุมชน เตรียมต่อยอดใช้เป็นข้อมูลออกแบบหลักสูตรอบรมด้านดิจิทัล พร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) นำโดย อาจารย์เสรี ชะนะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ผศ.วุฒิชัย อินทร์แก้ว รองผู้อำนวยการ นางจารุวรรณ เพชรรักษ์ หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ และหัวหน้างานความเป็นเลิศด้านภาษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ จ.สตูล ดำเนินโครงการชุมชนดิจิทัล (Digital Community) เพื่อรองรับสังคมศตวรรษที่ 21 ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยกิจกรรมที่ 1 ลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ (อบต.อุใดเจริญ) อ.ควนกาหลง จ.สตูล ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 และ กิจกรรมที่ 2 ลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว (อบต.เขาขาว) อ.ละงู จ.สตูล ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินศักยภาพ ปัญหา และประเมินผลความสามารถด้านทักษะดิจิทัลของคนในชุมชน ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย และชุมชน ผ่านทางกิจกรรมดังต่อไปนี้ ภาคเช้า แนะนำโครงการชุมชนดิจิทัล (Digital Community) เพื่อรองรับสังคมศตวรรษที่ 21 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านดิจิทัลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร จัดเก็บข้อมูลจากแบบสำรวจ ประเมินศักยภาพปัญหา และประเมินผลความสามารถด้านทักษะดิจิทัลภายในองค์กร สำหรับเป็นข้อมูลเพื่อออกแบบหลักสูตรอบรมด้านดิจิทัล

ส่วนกิจกรรมในภาคบ่าย เป็นการสำรวจโครงสร้างพื้นฐานทางด้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประเมินศักยภาพปัญหาการใช้งานทางด้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สรุปผลการสำรวจและข้อเสนอแนะโครงสร้างพื้นฐานทางด้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในองค์กร ซึ่งเป็นการบริการวิชาการชุมชนตามปรัชญาของ มรภ.สงขลา สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น