วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

สสวท. จับมือคณะวิทยาศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา ร่วมเพิ่มศักยภาพพลิกโฉมครูยุคใหม่

สสวท. จับมือคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.สงขลา จัดโครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะครูยุคใหม่ สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่21มุ่งพัฒนาความสามารถจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตฯ วิทยาการคำนวณและออกแบบ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการวัดและประเมินผลตามแนวทางประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) จัดโครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 โดยมี ผศ.ดร.อนุมัติ เดชนะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.สงขลา เป็นประธานเปิดโครงการ และมี ผศ.กฤษณ์วรา รัตนโอภาส รองคณบดีฝ่ายวิจัยบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้ดำเนินกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมแบ่งเป็น 2 รุ่น โดยรุ่นที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2564 และ วันที่ 29 พฤษภาคม 2564 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที 21-23 พฤษภาคม 2564 และวันที่ 30 พฤษภาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom/Ms-Team    

 โครงการนี้เชิญวิทยากรจากหน่วยงานภายในและภายนอกมาบรรยายให้ความรู้ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาการคำนวณและออกแบบ และเทคโนโลยี ที่เน้นสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของผู้เรียนเป็นสำคัญ รวมถึงส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามแนวทางโครงการการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment หรือ PISA) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดความรู้ร่วมกับ สสวท. ให้กับครูและโรงเรียนในพื้นที่บริการ โดยมีครูที่มีภาระการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และระดับมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่ 1-3 ในพื้นที่จังหวัดสงขลา สตูล และ พัทลุง ในโรงเรียนเครือข่ายเข้าร่วมโครงการกว่า 300 คน