วันจันทร์, 26 กุมภาพันธ์ 2567

สสช.ร่วมกับฝ่ายสื่อสารองค์กรจัดกิจกรรมเรื่องเล่าจากชุมชน”พ้ทลุงบ้านฉัน”ยกระดับเรื่องเล่าให้เป็นต้นแบบการเรียนรู้

สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน ร่วมกับฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดกิจกรรมเรื่องเล่าจากชุมชน “พัทลุงบ้านฉัน” เพื่อให้ได้ข้อมูลและแนวทางที่จะนำไปต่อยอดการพัฒนาจังหวัดในโครงการด้านเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งตามขอบเขตการดำเนินงานได้กำหนดให้มหาวิทยาลัยจัดทำเรื่องเล่าความสำเร็จของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการระดับจังหวัด เพื่อใช้เป็นต้นแบบการเรียนรู้ สำหรับนำไปขยายผลสู่พื้นที่อื่น ซึ่งมีตัวแทนนวัตกรชุมชนจาก 65 ตำบลเข้าร่วมกิจกรรม โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการและบรรยายเล่าให้เป็นเรื่อง พลังจากเรื่องเล่า นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ จันทร์แดง กวี/นักเขียน อาจารย์สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคุณปรเมศวร์ กาแก้ว กวี/นักเขียน/นักวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมบรรยาย วิธีการเขียนเรื่องเล่าชุมชน และการถอดบทเรียนชุมชนเป็นเรื่องเล่า การเลือกประเด็นจากชุมชน บริบทของชุมชน ความสำเร็จและการพัฒนาของชุมชน บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรไทย ศิริสาธิตกิจ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและองค์กรสัมพันธ์

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้ดำเนินการภายใต้มาตรการลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด และมีการตรวจ ANTIGEN TEST KIT (ATK) ให้กับผู้ที่เข้าร่วมงานทุกคน อีกด้วย