วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

สมาคมศูนย์รับสร้างบ้านภาคใต้(Home builder Southern Association : HSA)

วันที่ 4 มีนาคม 2567     ณ โรงแรมซิกเนเจอร์ หาดใหญ่ สงขลา  สมาคมศูนย์รับสร้างบ้านภาคใต้ ร่วมก่อตั้งสมาชิกสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวของสมาชิกภายในกลุ่ม ได้จัดแถลงข่าว   โดยมี วัตถุประสงค์สร้างความร่วมมือในกลุ่มพันธมิตร ธุรกิจรับสร้างบ้าน ว่าด้วยการรวมกลุ่ม ผู้ประกอบการธุรกิจจังหวัดสงขลา โดยจะดำเนินภารกิจต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมคุณภาพ และพัฒนาศักยภาพของสมาชิกธุรกิจรับสร้างบ้านร่วมกันสะท้อนแนวคิดการก่อสร้างแบบมืออาชีพ และก้าวทันยุคสมัยอยู่เสมอ ให้ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก และผู้บริโกค

โดยมีคณะกรรมการบริหารของสมาคมฯ ดังรายชื่อ

1.นายอธิปัตย์ ยินดี                          ตำแหน่ง นายกสมาคม
2.นายหรินทร์ ปานแจ่ม                    ตำแหน่ง อุปนายก ลำดับที่ 1
3.นาวสาวจูนลิฎา โยธาทิพย์           ตำแหน่ง อุปนายก ลำดับที่ 2
4.นางสาวนฤมล กุศลพัฒน์             ตำแหน่ง กรรมการฝ่ายทะเบียน
5.นายกลยุทธ์ คำประเทือง              ตำแหน่ง กรรมการฝ่ายปฏิคม

7.นายวีรวุธ พรมสวัสดิ์ตำแหน่ง     กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

8.นายยูนันท์ หมันเจริญ                 ตำแหน่ง กรรมการฝ่ายวิชาชีพ

6.นางสาวเจนจิรา หัสดีวิจิตร          ตำแหน่ง กรรมการฝ่ายวิซาการ

9.นายชัยวัฒน์ จันทร์เรือง              ตำแหน่ง เหรัญญิก

10.นายวันชนะ ทวิสุวรรณ              ตำแหน่งเลขาธิการ