วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

สภากาชาดไทยและมูลนิธิโคคา-โคล่า ประเทศไทย สานต่อโครงการ “น้ำทิพย์ปันน้ำใจให้กาชาด” ต่อเนื่องอีก 3 ปี ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติมากกว่า 1.9 ล้านคน มาตลอด 15 ปี พร้อมเดินหน้ามอบความช่วยเหลือทั่วประเทศต่อไป

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 – มูลนิธิโคคา-โคล่า ประเทศไทย โดยกลุ่มธุรกิจโคคา-โคล่า ในประเทศไทย อันประกอบไปด้วย บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)  และบริษัท โคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จำกัด โดย นายธงชัย ศิริธร (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการ นายนันทิวัต ธรรมหทัย (ที่ 5 จากซ้าย) กรรมการและเลขานุการ และนายสยาม สุวรรณรัตน์ (ขวาสุด) คณะทำงาน   และ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดยพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการ แพทย์หญิง ช.เขมศิริ คงรักเกียรติยศ (ที่ 2 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการ และ นางสุนิษฐิดา เพชรด้วง (ซ้ายสุด) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ   ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อดำเนินโครงการ “น้ำทิพย์ปันน้ำใจให้กาชาด” ต่อเนื่องอีก 3 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2565 – 2567  ภายใต้งบประมาณ 6 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการทำงานของสภากาชาดไทยในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติทั่วประเทศ ด้วยการมอบน้ำดื่ม “น้ำทิพย์” พร้อมขนส่งไปยังหน่วยบรรเทาทุกข์ของสภากาชาดไทยในพื้นที่ต่าง ๆ อย่างทันท่วงทีผ่านระบบโลจิสติกส์ที่ครอบคลุมทั่วประเทศของไทยน้ำทิพย์และหาดทิพย์ ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครของสภากาชาดไทย เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

โครงการ ‘น้ำทิพย์ปันน้ำใจให้กาชาด’ ถือเป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นที่มีมาอย่างยาวนานของมูลนิธิฯ ในการสร้างประโยชน์ให้กับประเทศไทย และสร้างคุณค่าร่วม ผ่านการทำงานร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย  อันได้แก่ ภาครัฐ องค์กรไม่แสวงผลกำไร และชุมชน ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับประเทศได้เป็นอย่างดี โดยตลอด 15 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิโคคา-โคล่า ประเทศไทย ได้ช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและภัยพิบัติอื่น ๆ เป็นจำนวนทั้งสิ้นกว่า 1.9 ล้านคน ผ่านการส่งมอบผลิตภัณฑ์น้ำดื่ม “น้ำทิพย์” กว่า 6.3 ล้านขวด ด้วยเครือข่ายขนส่งที่มีอยู่ทั่วประเทศ ควบคู่ไปกับการจัดอบรมอาสาสมัครมากถึง 3,339 คน