วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ทวนสอบรายงานการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกขององค์กร ตามมาตรฐาน ISO 14064-1ของโรงไฟฟ้าจะนะ ประจำปี 2566

วันที่ 21 สิงหาคม 2566 นายชนาธิป ชิตพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าจะนะ และผู้ปฏิบัติงานฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ กฟผ. ร่วมต้อนรับคุณอรรจน์ฉฎา เหงี่ยมวิจาวัฒ และคณะ จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ในการทวนสอบรายงานการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกขององค์กร ตามมาตรฐาน ISO 14064-1 ประจำปี 2566 โดยกระบวนการทวนสอบเป็นกิจกรรมที่แสดงถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าจะนะอย่างไม่หยุดยั้ง