วันจันทร์, 4 ธันวาคม 2566

สถาบันมาตรวิทยาฯ ลงนามความร่วมมือ มรภ.สงขลา-ราชภัฏทั่วประเทศ จัดทำหลักสูตรด้านมาตรวิทยาในรูปแบบ Degree และ Non-Degree ควบคู่พัฒนางานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ภาครัฐ เอกชน

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ลงนามความร่วมมือ มรภ.สงขลา พร้อมมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ จับมือร่วมพัฒนาและจัดทำหลักสูตรด้านมาตรวิทยาในรูปแบบ Degree และ Non-Degree ควบคู่พัฒนางานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านมาตรวิทยาให้กับภาครัฐและเอกชน

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  (มรภ.สงขลา) ลงนามความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา ระหว่างสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กับมหาวิทยาลัยราชภัฎ 38 แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาและจัดทำหลักสูตรด้านมาตรวิทยาทั้งรูปแบบ Degree และ Non-Degree ให้แก่นักศึกษาและบุคลากร รวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจหลักสูตรด้านมาตรวิทยา ร่วมกันพัฒนางานวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านมาตรวิทยาให้กับองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนร่วมกันสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของทั้งสองฝ่ายให้มีศักยภาพตามที่จะทำความตกลงกันต่อไป

สำหรับกรอบแนวทางของความร่วมมือ ทั้งสองฝ่ายมีความประสงค์ที่จะร่วมมือกันในโครงการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. การจัดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นหรือหลักสูตรการอบรมด้านมาตรวิทยา ให้แก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง รวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจ

2. การจัดกิจกรรมทางวิชาการอื่น ๆ ด้านมาตรวิทยาร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง เพื่อพัฒนาวงการวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ

3. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการวัด เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ ทดสอบ และสอบเทียบ

4. การแลกเปลี่ยนบุคลากรและเครื่องมือเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบมาตรวิทยาให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง

5. การให้คำแนะนำจากสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ในการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ทดสอบและสอบเทียบ แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏ

6. การร่วมดำเนินกิจกรรมเพื่อสนับสนุน และส่งเสริมผู้ประกอบการ รวมถึงชุมชน ด้วยการใช้องค์ความรู้ด้านมาตรวิทยาในการต่อยอดทางธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม

7. การร่วมดำเนินการสร้างเครือข่ายร่วมกัน เพื่อการเข้าถึงการใช้ทรัพยากรจากหน่วยงานวิจัย หรือห้องปฏิบัติงานวิจัยและบริการวิชาการต่าง ๆ ร่วมกันทั้งภายในและต่างประเทศ

8. การส่งเสริมและสนับสนุนในการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เข้าฝึกงานในสถาบันมาตรวิทยา หรือบริษัทเอกชนในเครือข่ายของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ