วันพุธ, 6 ธันวาคม 2566

ศูนย์สหกิจศึกษา มรภ.สงขลา จัดอบรม “การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงานรูปแบบรายวิชาสอน” หวังช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจอาจารย์และผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาระดับคณะและหลักสูตร

ศูนย์สหกิจศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงานรูปแบบรายวิชาสอน (CWIE ระดับรายวิชา)” ในวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting ให้แก่คณาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาระดับคณะและหลักสูตร มรภ.สงขลา วิทยากรโดย อาจารย์สารัลย์ กระจง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการทำงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และ อาจารย์ ดร.รัชฎา คำจริง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดี มรภ.สงขลา เป็นประธานในพิธิเปิด

                สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน สามารถปรับปรุงรายวิชาสอนสู่การบูรณาการกับการทำงาน ระดับหลักสูตร/รายวิชา และสามารถออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน ผลลัพธ์การเรียนรู้ การวัดและประเมินผลของรายวิชา  

ผู้สนใจสามารถตอบรับเข้าร่วมโครงการผ่านลิงก์ https://forms.gle/pTKxmkLtTNhHj8Ed9 ตั้งแต่บัดนี้-13 พฤษภาคม 2565 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเพิ่มได้ที่ นายเอกชัย เบ่าอุบลย์ (แน็ต) ศูนย์สหกิจศึกษา เบอร์โทรภายใน 1784 มือถือ 086-9575377