วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

ศอ.บต. ดึงผู้ประกอบการ ไทย-มาเลเซีย-สิงคโปร์ นำเสนอสินค้าอุตสาหกรรม-SME-OTOP-สุขภาพ-บริการฮาลาล พร้อมจับคู่ทางธุรกิจ Business Matching ขยายโอกาสการค้าการลงทุน ยกระดับเศรษฐกิจพื้นที่ชายแดนใต้

วันนี้ (1 ธันวาคม 2566) ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดมหกรรมเช่ือมความสัมพันธ์ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการศึกษาระหว่างประเทศ คาบสมุทรมลายูภาคใต้ อนุภูมิภาคไทย-มาเลเซีย-สิงคโปร์ ณ โรงแรมคริสตัลหาดใหญ่ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อส่งเสริมและเปิดตลาดสินค้าและบริการฮาลาลของจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งในและต่างประเทศ

สำหรับกิจกรรมภายในงานมีการจัดแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ตัวอย่างสินค้าและบริการฮาลาล (Display) และจับคู่ ธุรกิจ (Business Matching) ของนักธุรกิจและผู้ประกอบการในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้ประกอบการ มาเลเซีย และผู้ประกอบการสิงคโปร์ ผ่านช่องทางออนไลน์ (Live) และสถานที่จัดกิจกรรม พร้อมทั้ง มีการให้บริการความรู้การส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ โดยมีผู้ประกอบการไทยสนใจนําสินค้าและผลิตภัณฑ์ตัวอย่างจัดแสดงและจับคู่ธุรกิจ จํานวน 43 ราย ประกอบด้วย ผู้ประกอบการจังหวัดสงขลา จํานวน 10 ราย ปัตตานี 12 ราย นราธิวาส 9 ราย ยะลา 10 ราย และ สตูล จํานวน 2 ราย ในขณะที่มีผู้ประกอบการ นักธุรกิจ ที่ประสงค์ร่วมงานในนามผู้ซื้อจากทั้งในประเทศไทย มาเลเซีย และสิงค์โปร์ จํานวน 6 ราย โดยแบ่งเป็น นักธุรกิจไทย ประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้า Big C และห้างสรรพสินค้า Makro นักธุรกิจมาเลเซีย ประกอบด้วย Malaysian Chinese Association (MCA) ห้างสรรพสินค้า AEON Mall , Mr.JOEY TONG และ นักธุรกิจสิงค์โปร์ จํานวน 1 ราย

นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการอํานวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุน และการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ ร่วมออกบูธให้คําแนะนําปรึกษาในบริเวณจัดงานอีกด้วย อาทิ การให้บริการที่ปรึกษาการส่งออก แบบเบ็ดเสร็จ โดยเจ้าหน้าที่สํานักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา/บริษัทผู้ให้บริการส่งออก และนิทรรศการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 สํานักงานคณะกรรมการ ส่งเสริมการลงทุน

ภายในงานยังมีกิจกรรมการหารือความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและภาคธุรกิจไทย-มาเลเซียและผู้แทนสํานักงาน คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งเป็นเวทีให้ภาคธุรกิจนําเสนอสินค้าและบริการที่สนใจให้เกิดความร่วมมือ ด้านการลงทุนร่วมกัน

โดยมีผู้แทนของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนให้คําปรึกษาแนะนํา สิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ และมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)ว่าด้วยการส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้อ-โคนม-โคกุรบาน ระหว่าง สหกรณ์โคเนื้อศรีวิชัย (พัทลุง) จํากัด กับ บริษัท LEMBARAN จํากัด จากรัฐเปรัก ประเทศ มาเลเซีย ภายใต้องค์กร YADIM สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี ประเทศมาเลเซีย

ในภาคกลางคืนมีกิจกรรม Exclusive Dinner talk “Thailand (Five Southern Border Provinces)-Malaysia-Singapore” โดยมี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน กล่าวเปิดงาน และปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “ทิศทางการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้” และมีเวที เสวนาในหัวข้อ “จังหวัดชายแดนภาคใต้กับความท้าทายและโอกาส ก้าวสู่การเป็นมหานครแหง่อุตสาหกรรมอาหารและบริการฮาลาลโลก”โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา อดีตรองนายกรัฐมนตรี DATUK IR. TS. DR. Mahadi Mohamad Director of IMT-GT Joint Business Council นายชุมพล แจ้งไพร ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านอาหาร