วันจันทร์, 4 ธันวาคม 2566

ศอ.บต.จัดอบรมหลักสูตร “พัฒนานักบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้“ ต่อยอดองค์ความรู้ของนักบริหารให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ

สถาบันพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร“พัฒนานักบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2564 “ ระหว่างวันที่ 7-9 เมษายน 2564 ณ โรงแรมคริสตัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

โดยในวันที่ 7 เมษายน 2564 พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ทิศทางการบูรณาการการแก้ไขปัญหาและพัฒนาทุกมิติ จชต.” โดยมี รองเลขาธิการ ศอ.บต. ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ผู้แทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ศอ.บต. รองเลขาธิการ ก.พ.ร. และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม

โดยกิจกรรมการอบรมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจนโยบายและยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ สร้างผู้นำที่ทันสมัยทันต่อสถานการณ์โลก และสร้างเครือข่ายนักบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้บริหารจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา จำนวน 123 คน ซึ่งเป็นนักบริหารในสายงานที่หลากหลายครอบคลุมทุกด้าน อาทิ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการปกครองและด้านความมั่นคง

ในการนี้ เลขาธิการ ศอ.บต.กล่าวว่า วันนี้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ การสร้างเครือข่ายต่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ จชต. แก่ทีมผู้บริหาร จชต.เพื่อสร้างพลังให้เกิดสันติสุข ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงทุกวัน ทำให้ทิศทางและนโยบายของรัฐบาลเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้กิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นความร่วมมือของทุกส่วนในการขับเคลื่อนพื้นที่ให้เกิดสันติสุขโดยเร็ว รวมทั้งยกระดับองค์ความรู้ของนักบริหารให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ เข้าใจนโยบายในการแก้ไขปัญหาของรัฐบาล และสร้างเครือข่ายองค์กรในพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนงานเชิงบูรณาการ

เลขาธิการ ศอ.บต. ได้กล่าวตอนหนึ่งในการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ทิศทางการบูรณาการการแก้ไขปัญหาและพัฒนาทุกมิติ จชต.” หัวใจสำคัญในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต. คือ จะต้องมีความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรม พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พัฒนาเศรษฐกิจ ด้วยการบูรณาการกับทุกส่วน ทั้งนี้ ศอ.บต.มีบทบาทหน้าที่คือ หนุนเสริม เชื่อมโยง เร่งรัดกำกับดูแล ตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อสร้างพื้นที่ให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีแกาประชาชน

นอกจากนี้ ภายในกิจกรรมมีการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ การเสวนา กิจกรรมกลุ่ม และการออกแบบ Project Idea โดยมุ่งสร้างองค์ความรู้ใน 3 มิติ ได้แก่ ด้านการพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ และด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ทั้งนี้ก็เพื่อให้นักบริหารสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้สู่การขับเคลื่อนงาน เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนเกิดเครือข่ายนักบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อรองรับการขับเคลื่อนงานในเชิงบูรณาการต่อไป