วันเสาร์, 30 กันยายน 2566

วิทยาลัยนวัตกรรมฯ จับมือสาขาสังคมศาสตร์ คณะครุฯ มรภ.สงขลา วิทยาเขตสตูล จัดอบรม “สืบสาน สร้างมูลค่าต่อยอดภูมิปัญญาผ้าปาเต๊ะ”

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จับมือสาขาสังคมศาสตร์ คณะครุฯ มรภ.สงขลา วิทยาเขตสตูล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “สืบสาน สร้างมูลค่าต่อยอดภูมิปัญญาผ้าปาเต๊ะสู่การสร้างมูลค่า” ชวนคนรุ่นใหม่ร่วมแปรรูปผ้าพื้นถิ่นภาคใต้สู่ผลิตภัณฑ์ใช้สอยใกล้ตัว

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ร่วมกับสาขาสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) วิทยาเขตสตูล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สืบสาน สร้างมูลค่าต่อยอดภูมิปัญญาผ้าปาเต๊ะสู่การสร้างมูลค่า” เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ลานกิจกรรมนักศึกษา มรภ.สงขลา วิทยาเขตสตูล ซึ่งทางคณะผู้จัดงานเล็งเห็นถึงคุณค่าในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมผ้าปาเต๊ะ ผ้าพื้นถิ่นภาคใต้ จึงได้จัดโครงการผ้าปาเต๊ะในรูปแบบของการเผยแพร่ประวัติความเป็นมาของผ้าปาเต๊ะ รวมทั้งขั้นตอนการจัดทำลายผ้าปาเต๊ะขึ้นเป็นปีแรกเมื่อปีที่ผ่านมา และจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในปี 2566 นี้

วัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการนำผ้าปาเต๊ะมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใช้สอยใกล้ตัว อาทิ กระเป๋าผ้า กระเป๋าเหรียญ หน้ากาก ผ้าเช็ดหน้า พวงกุญแจ เป็นต้น ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์อย่างง่ายที่สามารถทำเองได้ และใช้ประโยชน์ได้จริง เพียงผู้อบรมที่ลงทะเบียนเข้าร่วม รับผ้าปาเต๊ะ อุปกรณ์ตัดเย็บ พร้อมตัวอย่างแบบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ไปตัดเย็บกันเอง ก็สามารถส่งเสริมการใช้ผ้าปาเต๊ะได้ในชีวิตประจำวัน ถือเป็นการเสริมสร้าง soft skills ให้แก่นักศึกษา สานสัมพันธ์อันดี เชื่อมโยงภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตปัจจุบัน สนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย ตลอดจนดำรงเอกลักษณ์ความเป็นไทย และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีไทยให้คงอยู่ตลอดไป