วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

วารสารฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป ที่มี “ผศ.ดร.ธนพงศ์ พันธุ์ทอง” อาจารย์ มรภ.สงขลา เป็นบรรณาธิการ ผ่านการประเมินคุณภาพฐานข้อมูล TCI อยู่ในวารสารกลุ่มที่ 2

วารสารฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป ที่มี “ผศ.ดร.ธนพงศ์ พันธุ์ทอง” อาจารย์ มรภ.สงขลา เป็นบรรณาธิการ ผ่านการประเมินคุณภาพวารสารใหม่เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI อยู่ในวารสารกลุ่มที่ 2 มุ่งนําเสนอแนวคิดและงานวิจัยด้านฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การศึกษา พร้อมเปิดรับตีพิมพ์ต้นฉบับผลงานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

ผศ.ดร.ธนพงศ์ พันธุ์ทอง อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์เชิงอุตสาหกรรม (วิชาเอกฟิสิกส์ประยุกต์) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) บรรณาธิการวารสารฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI)  ได้ประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารใหม่เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยได้จัดให้ วารสารฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป หรือ Journal of Physics and General Science (ISSN 2697-4444 ) อยู่ในวารสารกลุ่มที่ 2 กล่าวคือ เป็นวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI  และอยู่ในฐานข้อมูล TCI ในการนี้ ศูนย์ TCI จะทำการรับรองคุณภาพของวารสารตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

 ผศ.ดร.ธนพงศ์ กล่าวว่า ที่มาของการจัดทำวารสารฉบับนี้ เนื่องจากในทุกปีมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ทั้ง 5 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดสัมมนาวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษา มาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2542 แต่ไม่ได้จัดเก็บบทความวิจัยให้เป็นระบบ จนกระทั่งมาถึงปี พ.ศ.2560 ตนในฐานะตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้เสนอเป็นผู้รวบรวมบทความวิจัยให้เป็นระบบและสืบค้นได้สะดวก โดยได้สร้างระบบรับบทความวิจัย ระบบพิจารณาบทความวิจัย และระบบตีพิมพ์วารสารแบบออนไลน์ หรือ Open Journal System (OJS) ใช้ชื่อวารสาร ว่า วารสารฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป  (ISSN Print: 2586-968X, ISSN Online: 2697-4444)

 ผศ.ดร.ธนพงศ์ กล่าวว่า ที่มาของการจัดทำวารสารฉบับนี้ เนื่องจากในทุกปีมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ทั้ง 5 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดสัมมนาวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษา มาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2542 แต่ไม่ได้จัดเก็บบทความวิจัยให้เป็นระบบ จนกระทั่งมาถึงปี พ.ศ.2560 ตนในฐานะตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้เสนอเป็นผู้รวบรวมบทความวิจัยให้เป็นระบบและสืบค้นได้สะดวก โดยได้สร้างระบบรับบทความวิจัย ระบบพิจารณาบทความวิจัย และระบบตีพิมพ์วารสารแบบออนไลน์ หรือ Open Journal System (OJS) ใช้ชื่อวารสาร ว่า วารสารฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป  (ISSN Print: 2586-968X, ISSN Online: 2697-4444)