วันเสาร์, 24 กุมภาพันธ์ 2567

ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์รณรงค์การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครสงขลา (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

วันที 4 พฤศจิกายน 2565 นายวิศิษฐ์ ประยูรสวัสดิ์เดช รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วย นางสาวเยาวลักษณ์ กิมาคม รองปลัดเทศบาล นางสุจิตรา สังข์ศิลป์ชัย ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ นำหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่จากทุกสำนัก/กอง ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์รณรงค์การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครสงขลา (แทนตำแหน่งที่ว่าง) อย่างต่อเนื่อง โดยวันนี้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์บริเวณชุมชนกุโบร์ ชุมชนภราดร ชุมชนมิตรสัมพันธ์ ชุมชนบ่อหว้า ชุมชนบ่อหว้าสามัคคี และชุมชนต้นโพธิ์ เพื่อให้ประชาชนที่มีชื่ออยู่ในเขตเทศบาลนครสงขลาได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งอย่างทั่วถึง และออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งตามกฎหมาย ในวันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 -17.00 น.ซึ่งขณะนี้ประชาชนสามารถตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ได้ตามเอกสารบัญชีที่เทศบาลฯ จัดส่งให้ที่บ้าน หรือตรวจสอบได้ที่ สำนักงานเทศบาลนครสงขลา, หน่วยเลือกตั้ง หรือป้ายประกาศบริเวณใกล้เคียงหน่วยเลือกตั้ง และตรวจสอบผ่านระบบออนไลน์