วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ด้านปฏิบัติการและบำรุงรักษา) รหญ. (ปร.)เป็นประธานในการฝึกซ้อมแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจของ ทหญ. (Business Continuity) Plan: BCP) ประจำปี 2565

วันที่ 8 กรกฏาคม 2565 (เวลา 09.00 น.) นายปเวษ เศียรอุ่น รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ด้านปฏิบัติการและบำรุงรักษา) รหญ. (ปร.) ผู้แทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) เป็นประธานในการฝึกซ้อมแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจของ ทหญ. (Business Continuity) Plan: BCP) ประจำปี 2565 ในรูปแบบ Partial Exercise การฟื้นคืนกิจกรรมสำคัญในการสนับสนุนการให้บริการผู้โดยสารและสัมภาระตามกลยุทธใช้อาคารอเนกประสงค์ ทหญ. เพื่อให้แน่ใจว่าข้อบกพร่องใด ๆ ที่ตรวจพบจากการซ้อมแผนฯ จะได้รับการแก้ไขปรับปรุง หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกมีความพร้อมและสามารถเปิดใช้อาคารอเนกประสงค์เพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้ทันเวลา ทั้งสร้างความมั่นใจแก่ผู้โดยสารและผู้มาใช้บริการท่าอากาศยานหาดใหญ่ โดยมีคณะทำงานแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ ผู้บริหาร พนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่ บริษัท/สายการบิน ส่วนงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฝึกซ้อมและสังเกตการณ์ ณ อาคารอเนกประสงค์ท่าอากาศยานหาดใหญ่