วันจันทร์, 2 ตุลาคม 2566

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมซักซ้อมกระบวนการและขั้นตอนในการเดินทางเข้าจังหวัดสงขลาทางอากาศ (เที่ยวบินระหว่างประเทศ)

วันที่ 17 มีนาคม 2565 (เวลา 13.30 น.) นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมซักซ้อมกระบวนการและขั้นตอนในการเดินทางเข้าจังหวัดสงขลาทางอากาศ (เที่ยวบินระหว่างประเทศ) ณ ห้องประชุม EOC ชั้น 2 อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานหาดใหญ่ และซักซ้อมดูพื้นที่จริง ณ ห้องผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศท่าอากาศยานหาดใหญ่ ตามที่ศูนย์บริหารสถานณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) มีมติให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยในรูปแบบ Test and Go ทางอากาศและเพิ่มช่องทางด่านทางบกในจังหวัดนำร่อง 3 จังหวัด คือ จังหวัดหนองคาย จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 65 และให้นักท่องเที่ยวเริ่มดำเนินการลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 65 เป็นต้นไป ประกอบกับประเทศมาเลเซียมีกำหนดเปิดประเทศอย่างเป็นทางการทุกช่องทางในวันที่ 1 เม.ย. 65 จังหวัดสงขลาจึงได้ทำแผนเตรียมความพร้อมในการรองรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ และเชิญหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดสงขลาที่เกี่ยวข้องร่วมซักซ้อมกระบวนการขั้นตอนในการเดินทางเข้าจังหวัดสงขลาทางอากาศ โดยมี เรืออากาศโท ธนันท์รัฐ ประเสริฐศรี ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ). ผู้บริหารท่าอากาศยานหาดใหญ่ หน่วยราชการ บริษัท/สายการบิน และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการ ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ และในโอกาสนี้ ผหญ. ได้ให้สัมภาษณ์แก่ผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 จังหวัดสงขลา เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของท่าอากาศยานหาดใหญ่ในขั้นตอนและกระบวนการดังกล่าว