วันจันทร์, 26 กุมภาพันธ์ 2567

รองปลัดเทศบาลนครสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City)

บ่ายวันที่ 4 ตุลาคม 2565 ที่ห้องประชุมสารภี 1 สำนักงานเทศบาลนครสงขลา นายวิศิษฐ์ ประยูรสวัสดิ์เดช รองปลัดเทศบาลนครสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เทศบาลนครสงขลา โดยมี นางสุจิตรา สังข์ศิลป์ชัย ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ นางสาววีณา เวศยาสิรินทร์ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างและผังเมือง หัวหน้าส่วนราชการ และคณะทำงานจากทุกสำนัก/กองเข้าร่วมประชุมฯ เพื่อติดตามความก้าวหน้าของแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ เทศบาลนครสงขลา