วันจันทร์, 2 ตุลาคม 2566

 รองนายกเมืองควนลัง เป็นประธานในการประชุมเตรียมการดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาประเพณีเทศบาลเมืองควนลัง ครั้งที่ 17 ประจำปี พ.ศ. 2566

วันนี้ (27 ก.พ. 66) เวลา 13.30 น. ดาบตำรวจกอบชัย มีสุขศรี รองนายกเทศมนตรีเมืองควนลัง เป็นประธานในการประชุมเตรียมการดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาประเพณีเทศบาลเมืองควนลัง ครั้งที่ 17 ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมส้มโอหอมควนลัง ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองควนลัง โดยมี นายบุญธรรม วรรณเพชร เลขานุการนายกเทศมนตรี และคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการจัดกิจกรรมประกอบด้วย ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการและเลขานุการ และกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม เพื่อซักซ้อมความเข้าใจและเตรียมการดำเนินการจัดแข่งขันกีฬาประเพณีเทศบาลเมืองควนลัง ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี