วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

รองนายกเทศมนตรีเมืองควนลัง เป็นตัวแทนมอบ ข้าวสาร อาหารแห้งเพื่อช่วยเหลือโรงเรียน การศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด 19)

วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. ดาบตำรวจกอบชัย มีสุขศรี รองนายกเทศมนตรีเมืองควนลัง นายโสภณ ฉิมนวน เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองควนลัง นางชัญญานุช กำเหนิดผล ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเขตเลือกตั้งที่ 1 เป็นตัวแทนมอบ ข้าวสาร จำนวน 50 ถุง (ถุง 1 กิโล) ปลากระป๋อง จำนวน150 กระป๋อง และน้ำดื่ม จำนวน 24 แพค เพื่อช่วยเหลือโรงเรียน การศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด 19)