วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครหาดใหญ่เป็นประธานเปิดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 5

วันที่ 5 กันยายน 2566 นายสัมฤทธิ์ บุญรัตน์ รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธาน พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรี รองปลัดเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ นางสาวรุจิยา สุขมี ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมอนามัยสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลนครหาดใหญ่ รุ่นที่ 5

โดยฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลนครหาดใหญ่ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ส่งเสริมสุขภาพป้องกันการเจ็บป่วยและดูแลตนเองเบื้องต้น ได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลก พัฒนาให้ผู้สูงอายุได้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ให้ผู้สูงอายุตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีตนเองเตรียมตัวเข้าสู่ช่วงวัยสูงอายุอย่างมีศักยภาพเข้าใจชีวิต ปรับตัวอยูในสังคมอย่างมีความสุข และเพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้และมีทักษะในการจัดการดูแลสุขภาพของตนเองเพิ่มขึ้น ผู้สูงอายุมีความสุขครอบคลุม 5 มิติ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อให้ผู้สูงอายุได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิตและเป็นจิตอาสาร่วมสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อชุมชน / สังคม ณ ศูนย์หาดใหญ่ชีวาสุขเทศบาลนครหาดใหญ่