วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

 รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธานอบรมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการกำหนดมาตรฐานและออกแบบบรรจุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 4 กรกฎาคม 2566นายอาหมัด เบ็ญอาหลี รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธาน พร้อมด้วย รองปลัดเทศบาลนครหาดใหญ่ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หัวหน้า และ เจ้าหน้าที่ ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการกำหนดมาตรฐานและออกแบบบรรจุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2566
โดยโครงการดังกล่าว ได้จัดขึ้นตามแผนพัฒนาเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อต้องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีมาตรฐานสู่ระดับสากล เพราะบรรจุภัณฑ์เป็นส่วนสำคัญในการกระตุ้นให้ผลิตภัณฑ์มีการเติบโตทางธุรกิจที่ดีขึ้นได้
  2. เพื่อการยกระดับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มอาชีพต่างๆ ผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการ บริษัท ห้างร้าน ประชาชนทั่วไป ให้มีความเข้มแข็งในการทำธุรกิจ
  3. เพื่อส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพ ให้กลุ่มเป้าหมายให้มีความรู้ ความเข้าใจ เพิ่มทักษะต่างๆ สามารถนำความรู้จากการอบรมมาพัฒนาตนเองและถ่ายทอดให้บุคคลอื่นได้
    การฝึกอบรมในครั้งนี้ ได้จัดอบรมระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2566 โดยได้รับความร่วมมือจาก คุณสาวิตรี พรเศรษฐ์ และคณะวิทยากร ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
    มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 40 คน ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ต่างๆ ดังนี้

1) สินค้าประเภท แปรรูปอาหาร
2) สินค้าประเภท งานประดิษฐ์
การฝึกอบรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นทางเลือกให้เจ้าของกิจการ บริษัท ห้างร้าน ผู้ประกอบการ และตัวแทนจากกลุ่มอาชีพต่างๆ ได้สร้างแบรนด์สินค้าของตนเอง ไม่ใช่เพียงแค่การออกแบบโลโก้ให้สวยงามเพียงอย่างเดียว เพราะสิ่งที่จะสร้างความแตกต่างสู้คู่แข่งขันได้คือ การออกแบบและการผลิตบรรจุภัณฑ์ให้น่าสนใจดึงดูดสายตา สามารถเอื้อประโยชน์ด้านหน้าที่ใช้สอย มีความปลอดภัย สวยงาม ประหยัด สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าของเราได้ เพราะการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความสวยงาม มีส่วนสำคัญต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้าได้ บรรจุภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบ ย่อมบ่งบอกรายละเอียดความเป็นแบรนด์สินค้านั้น ๆ ได้อย่างชัดเจน มากกว่าการเลือกซื้อบรรจุภัณฑ์ที่มีจำหน่ายอยู่ทั่วไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครหาดใหญ่