วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

 รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธานการประชุมรับเรื่องร้องทุกข์ สายด่วนกุญชร 074-200000

วันที่ 11 ตุลาคม 2566 เทศบาลนครหาดใหญ่ นำโดย นายอาหมัด เบ็ญอาหลี รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธาน พร้อมด้วย แอดมินทุกสำนัก / กอง เทศบาลนครหาดใหญ่ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเกี่ยวกับปัญหา ของประชาชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยการรับเรื่องร้องทุกข์และประชาสัมพันธ์ข่าวสารของ สายด่วนกุญชร074-200000 ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น 1 .สายด่วนกุญชร 074-200000 2.ร้องทุกข์ด้วยตัวเองที่ห้อง 074-2000003.ทำหนังสือร้องทุกข์ จดหมายส่งตรง ถึงนายกเทศมนตรี4.ผ่านทางแอพเทศบาลนครหาดใหญ่5.ผ่านทางเว็บไชต์เทศบาลนครหาดใหญ่หาดใหญ่ 6.ผ่านคณะผู้บริหารฯ 7. ผ่านสมาชิกสภาเทศบาล 8.ผ่านหน่วยงานต่างๆ เช่น ศูนย์ดำรงธรรมวิทยุเครื่องแดง 9.ผ่านทางเฟสบุ๊กสายด่วนกุญชร (074-200000)10.ผ่านทางไลน์ เป็นต้น

โดยได้ประสานงานกับส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตามเรื่องร้องเรียนภายในระยะเวลากำหนด แจ้งผู้ร้องทราบถึงผลการดำเนินการตลอดจนปัญหาอุปสรรค มีการรายงานผู้บริหารทราบโดยผ่านระบบและจัดทำรายงานทุกวัน /สัปดาห์/ เดือน /และรายปี เพื่อไม่ให้เกิดอุปสรรคในการทำงาน ณ ห้องประชุมปกครองเทศบาลนครหาดใหญ่