วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธาน เปิดงาน อบรมโครงการ “ อบรมแกนนำสุขภาพสร้างสุขส่งต่อชุมชน” ประจำปี 2567

วันที่ 20 มีนาคม 2567 นายสัมฤทธิ์ บุญรัตน์ รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธาน เปิดงาน อบรมโครงการ “ อบรมแกนนำสุขภาพสร้างสุขส่งต่อชุมชน” ประจำปี 2567 โดยมี นายเทพชัย มาพิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรีหัวหน้าส่วนราชการและแขกผู้มีเกียรติ ร่วมให้เกียรติในพิธีเปิด

เพื่อให้แกนนำสุขภาพ ซึ่งได้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือที่เรียกว่า อสม. ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 375 คน กระจายอยู่ในชุมชนทั้ง 103 ชุมชน ได้รับการพัฒนาศักยภาพองค์ความรู้ ทักษะในการดูแลสุขภาพภาคประชาชน และสามารถนำความรู้สู่การปฏิบัติ ดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว ชุมชน ให้ เกิดความรอบรู้ด้านสุขภาพ มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้

การจัดอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย-การบรรยายความรู้ในหัวข้อ “Empowerment เสริมพลัง สร้างสุขภาพ สร้างสุขสู่ชุมชน” -การนำเสนอผลการดำเนินงานจัดการสุขภาพเชิงรุกโดย อสม. /การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน -อสม. รักษ์โลก โดยร่วมบริจาคเสื้อผ้ามือสองในกิจกรรม “อิ่มใจจากการให้ อุ่นกายที่ได้รับ” ตามโครงการปฏิบัติการ 3 Rs หาดใหญ่รักษ์โลก