วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2565 (กิจกรรมค่ายการอ่านสู่การพัฒนาการเขียน) ระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2566 

การอ่าน ช่วยในการพัฒนาการเรียนรู้ทักษะการเขียน คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และพัฒนาผู้เรียนนำไปสู่ผู้เรียนในยุคศตวรรษที่ 21 สามารถนำองค์ความรู้ภาษาไทยไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและพร้อมสู่การเป็นนักศึกษาที่มีคุณภาพในอนาคต

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 รศ.ดร.วิชัย กาญจนสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2565 (กิจกรรมค่ายการอ่านสู่การพัฒนาการเขียน) ระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมฟ้า-ขาว โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) ร่วมพิธีเปิด มีนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) เข้าร่วมอบรมทั้งความสิ้น 100 คน ได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนคณิตสาสตร์-ภาษาอังกฤษ จำนวน 72 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ที่มีความสนใจ จำนวน 28 คน ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากคณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มาให้ความรู้และทำกิจกรรมแบบแบ่งฐานการเรียนรู้

โครงการส่งเสริมการอ่าน “กิจกรรมค่ายการอ่านสู่การพัฒนาการเขียน”นี้ คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเป็นคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการขึ้น ตามแผน(การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้แก่ผู้เรียน) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ผู้เรียนด้วยการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ และการสังเคราะห์ และพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง ให้นำไปสู่การเป็นนักเรียนในยุคศตวรรษที่ 21 สามารถนำองค์ความรู้ด้านภาษาไทยไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และพร้อมสู่การเป็นนักศึกษาที่มีคุณภาพในอนาคต ซึ่งกิจกรรมในโครงการฯ

กำหนดประเด็นการอบรมไว้ 2 ประเด็น คือ
1.กิจกรรมเรียนรู้แนวคิดพื้นฐานการอ่าน

2.กิจกรรมเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการเขียน และดำเนินการจัดกิจกรรมแบบแบ่งฐาน