วันอาทิตย์, 21 เมษายน 2567

รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา ร่วมประชุมมอบนโยบายของรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี

วันนี้ (16 ตุลาคม 2566) ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร่วมพบปะหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน เพื่อสร้างการรับรู้ถึงนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และติดตามการขับเคลื่อนงานเชิงพื้นที่ ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้นำนโยบายของรัฐบาลแปลงไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้ภาคีเครือข่ายนำไปขับเคลื่อนในการสร้างความอยู่ดีมีสุขให้กับพี่น้องประชาชน พร้อมทั้งรับทราบแนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนาในเชิงพื้นที่ โดยมีนายชัยวุฒิ บัวทอง นายอำเภอเมืองสงขลา กล่าวต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานฯ ในส่วนของเทศบาลนครสงขลา มีนายอำพล ธรรมปาโล รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา เข้าร่วมในการประชุม