วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

รองนายกเทศมนตรีนครสงขลาเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 29 มีนาคม 2566 ที่ห้องประชุม Conference ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายวันชัย ปริญญาศิริ นายกเทศมนตรีนครสงขลา มอบหมายให้ นายอำพล ธรรมปาโล รองนายกเทศมนตรีนครสงขลาเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นายมาหะมะพีสกรี วาแม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายพัฒนพงษ์ จันทร์เพ็ชรพูล ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.ภาค 9 นายราม วสุธนภิญโญ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุม เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดสงขลา ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ