วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา เข้ารับเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย (อปท. สะอาด) การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. 2564

วันนี้ (13 มิถุนายน 2565) ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายภูริน ทิพย์มณี รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา เข้ารับเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย (อปท. สะอาด) การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยมีนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานมอบเกียรติบัตรฯ ในการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมิถุนายน 2565 เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน สำหรับการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” กำหนดการคัดเลือกเป็น 3 ระดับ ประกอบด้วย 1) หมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด ระดับตำบล 2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และ 3) อำเภอสะอาด

โดยในการประชุมฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงาน 5 ประเด็นสำคัญ ในทุกมิติอย่างจริงจัง ได้แก่ 1. การแก้ไขปัญหาความยากจน หรือ (ศจพ.) โดยขับเคลื่อนภารกิจหลักตามที่กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายอย่างจริงจัง 2. การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาโลกร้อน 3. การขับเคลื่อนสงขลาเมืองกีฬา ผลักดันให้สงขลาสู่การเป็นเจ้าภาพซีเกมส์ ในปี 2568 4. การขับเคลื่อนเมืองเก่าสงขลาสู่มรดกโลก และ 5. การขับเคลื่อน สงขลา Smart City ต้นแบบเมืองอัจฉริยะ