วันจันทร์, 25 กันยายน 2566

รองนายกเทศมนตรีนครสงขลาตรวจเยี่ยมจุดการเรียนรู้ในเขตเทศบาลฯ

วันที่ 14 กันยายน 2564 นายนิคม จันพุ่ม รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา พร้อมด้วยนายเกรียงไกร คมขำ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครสงขลา นายบรรณวิทย์ รัตนพิมล ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม นายสมชาย พิทักษ์ฉนวน หัวหน้าฝ่ายการศึกษานอกระบบ และเจ้าหน้าที่สำนักการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดการเรียนรู้ในเขตเทศบาลนครสงขลา บริเวณโรงสีแดง (หับ โห้ หิ้น) ที่ทำการภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม โดยมี นายสืบสกุล ศรีสุข ผู้อำนวยการภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม เป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการนำสงขลาสู่เมืองมรดกโลก พร้อมสรุปกิจกรรมการขับเคลื่อนเมืองโดยภาคีฯ ในระยะที่ผ่านมา

นอกจากนี้ได้เยี่ยมชมอุทยานการเรียนรู้นครสงขลา Songkhla Smart Center (TK PARK) แหล่งเรียนรู้สร้างสรรค์ที่เป็นมากกว่าห้องสมุด เพื่อนำไปสู่การส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของเมือง ขับเคลื่อนเมืองให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งเป็นการเพิ่มคุณค่า (value) ของเมืองให้สมกับเป็นเมืองสำคัญที่มีต้นทุนทางสังคม ที่พร้อมเจียระไนให้เป็นเสมือนรัตนะดวงหนึ่งบนพระมหาพิชัยมงกุฎ ดังที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) เคยตรัสเอาไว้สมัยเสด็จมายังเมืองสงขลา