วันจันทร์, 25 กันยายน 2566

รองนายกเทศบาลเมืองคอหงส์ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยเอก สุธน สังข์เกษม รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองคอหงส์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย ดร.รักเกียรติ อินทับทัน นายกิติพันธ์ เอกอารีสกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พร้อมด้วยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เพื่อศึกษาดูงานด้านหลักการและความสัมพันธ์ระหว่างนโยบาย แผนงาน โครงการของหน่วยงานภาครัฐ โดยในวันนี้เทศบาลเมืองคอหงส์ได้นำเสนอการเรียนรู้ในหัวข้อ “แนวทางนโยบายในการบริหารเทศบาลเมืองคอหงส์” บรรยายโดยว่าที่ร้อยเอก สุธน สังข์เกษม รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ และ “ความสัมพันธ์ของนโยบาย โครงการ และการจัดทำโครงการเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ” ให้นักศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้ เพิ่มประสบการณ์นอกชั้นเรียน ได้พบมุมมองและพัฒนาโลกทัศน์ทางความรู้ เพื่อนำไปปรับใช้ในการศึกษาให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ต่อไป ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์