วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

รองนายกเทศบาลเมืองคอหงส์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มพัฒนาสตรีเป็นฐานพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆของชุมชน

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ มอบหมายนายสุพลชัย ชูกำเนิด รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองคอหงส์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ประชุมร่วมกับประธาน คณะที่ปรึกษา และคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาสตรี จำนวน 30 ชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเองของสตรี พบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ส่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุ่มสตรี ให้เกิดความเข้มแข็ง มีความรู้ ความสามารถและมีส่วนร่วมในการร่วมคิดร่วมทำ เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนและสังคม ส่งเสริมให้กลุ่มสตรีเป็นฐานพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆของชุมชน รวมถึงสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองคอหงส์ ณ ห้องประชุม ชั้น 4 เทศบาลเมืองคอหงส์