วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

รองนายกทน.สงขลาร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในโอกาส “วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี 2567 “ปฐมบทแห่งการปกครองท้องถิ่นไทย” และเป็นรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่น

เช้าวันนี้ (18 มี.ค.67) ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สวนสาธารณะหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พร้อมกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในโอกาส “วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี 2567 พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา ข้าราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่น ร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระปิยมหาราชเจ้า” ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ได้ทรงมีบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชน และเป็นการถือกำเนิดของการปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทย

โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้วันที่ 18 มีนาคมของทุกปี เป็นวันท้องถิ่นไทยเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มีนาคมพุทธศักราช 2448 ถือเป็น “ปฐมบทแห่งการปกครองท้องถิ่นไทย” และเป็นรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่น